سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا شیخ عبدالحسین – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانش
محمود نیلی احمدآبادی – استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله چگونگی تغییرات دمای جوانـه زنـی اسـتحاله یوتکتیـک در تلفیـق هـای گونـاگون از مـواد جوانـه زا وکروی کننده با مقاومت های متفاوت در برابر پدیده میرایی مورد بررسی قرار گرفت . از چهار ماده کروی کننـده و پنج ماده جوانه زا به ترتیب به میزان های ثابت ۲/۵ و ۰/۴ درصد وزنی استفاده شد . از مذابهایی که با تلفیقهـایمختلف از انواع مواد جوانه زا وکروی کننده فراوری شده بودند و تحـت گـاز خنثـی نیتـروژن در دمـای۱۳۲۰ º C نگهداری میشدند، در ز مانهای ۰ ، ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ نمونه برداری شد . برای هر یک از نمونهها منحنـی سردشـدن
ترسیم گردید و ریزساختار آن ها توسط تحلیلگر تصویری مورد بررسی قرار گرفت . ملاحظه گردید که با کـاهش مقاومت مواد به پدیده میرایی، دمای جوانه زنی استحاله یوتکتیک افزایش می یابد وآهنـگ تغییـرات ایـن دمـا بـر حسب مقاومت مواد به پدیده میرایی در شرایط حضور مجموعه ای از گرافیت های کروی، فشرده و ورقه ای بیش از حالتی است که مورفولوژی غالب گرافیتها بهصورت کروی و یا ورقه ای شکل میباشد