سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهریار جابری اقدم – کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داریوش مظاهری – استاد دانشگاه تهران،
عباداله بانیانی – عضوء هیأت علمی موسسه تحقیقات پنبه،
منوچهر جم نژاد – عضوء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر زمان های شروع و قطع آبیاری بر رشد و عملکرد ارقام مختلف پنبه در منطقه ورامین آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی پنبه در سال زراعی ١٣٨٢ د رقالب طرح آماری فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با ارقام ورامین ، سیندوز و ۳۱۲-۸۱۸ (فاکتور A) و با سه زمان شروع آبیاری اولین برگ های حقیقی ، ٦ تا ٨ برگی و اولین square (فاکتور B) و با چهار زمان قطع آبیاری رسیدن۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد غوزه ها به ا ندازه نهایی (فاکتور C ) با سه تکرار به اجرا درآمد . هر کرت شامل چهار خط کاشت به طول ١٠ متر بود که دو خط اول و آخر حاشیه بوده و کلیه مطالعات و یادداشت برداریها از دو خط وسط پس از حذف ۰/۵ متر از ابتدا و انتهای خطوط انجام پذ یرفت. باتوجه به جدول مقایسه میانگین بیش ترین ارتفاع بوته در رقم ورامین و در زمان شروع آبیاری ٦ تا ٨ برگی و زمان قطع آبیاری رسیدن ١٠ درصد غوزه ها به اندازه نهایی بوده است . بیشترین تعداد گل در بوته در رقم سیندوز و در زمان شروع آبیاری اولین برگ های حقیقی و زمان قطع آبیاری رسیدن ٣٠ درصد غوزه ها به اندازه نهایی و با میانگین ۶۷/۵۱ گل در بوته بوده است . بیشترین تعداد میان گره در بوته در رقم سیندوز و در زمان شروع آبیاری اولین بر گ های حقیقی و زمان قطع آبیاری رسیدن ٢٠ درصد غوزه ها به اندازه نهایی و با میانگین ۱۳/۶۷ میان گره در بوته بوده است . بین رقم ۳۱۲-۸۱۸ با عملکرد وش ۳۱۷۶ کیلوگرم در هکتار و رقم سیندوز با عملکرد ٣٠٩١ کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی داری مشاهده نشد و در رقم ورامین با عملکرد ٢٨٢٧ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد به دست آمد ، باتوجه به معنی دار بودن تاثیر متقابل ارقام و زمان های شروع آبیاری و قطع آبیاری، رقم سیندوز و زمان شروع آبیاری اولین square و زمان قطع آبیاری رسیدن ٣٠ درصد غوزه ها به اندازه نهایی و با عملکرد ٤٢٢٧ کیلوگرم در هکتار بهترین ترکیب تیماری شناخته شدند.