سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید سبک روح – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دانشگاه مازندران و مهندسی بین ال
سلمان نوروزی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه مازندران
سیدجمال حسینی پور – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه مازندران

چکیده:

فولاد ساده کربن به خوردگی عمومی بیشتر حساس است وفولادزنگ نزن بهخوردگی حفره ای ) ) Pittting مزیت خـوردگی عمـومی قابل پیش بینی بودن آن است اما خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن کاملا قابل پیش بینی نیست . بنـابراین اغلـب سـعی مـی شـود از فولاد ساده کربنی همراه با حفاظت استفاده شود . درسیالها معمولا مقداری کلر به صورت محلول وجود دارد که بستگی به نـوع سـیال مقدار حلالیت متفاوت است وکلر ب ر روی دیواره ها اثر مخرب دارد درفولادهای ساده کربنی اگر سرعت سیال را از حـدی بیـشتر کنـیم دراثر سایش ( علم تریبیولوژی ) نابود می شود اما درفولادهای زنگ نزن چه در سرعت بالا وچـه در پـایین کلـر تـاثیر مخـرب خـود را برروی لایه پسیو ودیواره ها خواهد داشت اما با افزایش سرعت سیال اکسیژن بیشتری به محلهای آسیب دیده رسیده وباعث ترمیم لایه پسیو درمحل آسیب دیده می شود . این سرعت حتی تا جایی می تواند ادامه پیدا کند که سرعت ترمیم از تخریب بیشتر شود . درحالتی که اسید داشته باشیم باز همین تاثیر با تخریب بیشتر اما مکانیزم متفاوت رو ی میدهد که این مکانیزم ناشـی از ایجـاد یـون فلزی وهیدروژن محلول می باشد اسیدهایی با قدرت بالا ودرصد غلظت کم بیشترین درصـد تخریبـی را دارا مـی باشـد وعلـت رقیقـی همراه بودن با آب ودرنتیجه قدرت تخریبی بالاتر می باشد . درکل هر چه ترکیب اکـسیدآهن وکلربیـشتر شـود مقاومـت بـه خـوردگی افزایش می یابد دراین مقاله به بررسی این تاثیر درزمانهای متفاوت بر قسمت های جوشی ) ) Weld Metal ،منطقـه متـاثر از جـوش ( HAZ ) وفلز پایه Base Metalپرداخته شده است