سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
عدنان شافعی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد تاکستان
جهانفر دانشیان – عضو هیئت علمی مؤسسه اصلاح نهال و بذرکرج
زاهد خالدیان – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شیراز

چکیده:
به منظور بررسی اثر دزهای مختلف علف کش گرانستار در مرحله مختلف رشد گیاه گندم و بررسی میزان درصد کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز مزرعه گندم آذر ۲ و تغییرات عملکرد ناشی از علف های هرز، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی سنندج صورت گرفت. تیمارها شامل سه سطح مختلف استفاده از گرانستار (۱۶، ۱۸ و ۲۰ گرم در هکتار)، در سه زمان سمپاشی (شامل سه مرحله پنجه زنی، ساقه دهی و قبل از گلدهی) بود. یک تیمار عدم مصرف گرانستار نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین کنترل تراکم و وزن خشک علفهای هرز توسط استفاده از گرانستار به میزان ۲۰ گرم در هکتار و در مرحله ساقه دهی می باشد (به ترتیب ۷۸/۹ و ۷۷/۱ درصد کاهش). طی استفاده از علف کش گرانستار به میزان ۲۰ گرم در هکتار در مرحله ساقه دهی بیشترین عملکرد (۲۳۱۶ کیلوگرم درهکتار) حاصل شد.