سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین گلشیرازی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدغلامرضا اعتماد – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

زاویه مناسب پیونددر اعمال جراحی پیوند کنار گذر(By pass graft) شریان مسدود شده قلب یکی از فاکتورهای کلیدی مهم در عدم بروزوگسترش زودرس هایپر پلازی اینتیمال(IH)لختگی خون و انسداد مجدد شریان جراحی شده می باشد. درمطالعه حاضر جریان خون به ،صورت تراکم ناپذیر، آرام، سه بعدی، حالت پایا، نیوتنی و همچنین غیرنیوتنی فرض شده است. برای جریان خون در حالت غیرنیوتنی ازمدل هرشل بالکلی استفاده شده است . معادلات حاکم شامل معادلات پیوستگی و ممنتوم براساس روش حجم محدود، با استفاده از آلگوریتم سیمپل حل گرد یده است . توزیع تنش برشی وارد بر نواحی مستعدد بروز هایپر پلازی وگرفتگی مجدد مانند نواحی قبل وبعد از پیوند و بسترشریانی مقابل محل بخیه به ازا ی زوا یای مختلف شر یان پیوندزده شده یعنی ۷۵α=۳۵ ,۴۵ ,۶۵ ,
بدست آمده اند. براساس نتایج بدست آمدهافزایش زاویه پیوندی باعث افزایش شدید مقدار تنش برشی وارد بر ناحیه بعد از پیوند و بستر شریانی مقابل ناحیه انشعاب وکاهش تنش برش ی وارد بر ناحیه قبل از پیوند می گردد. لذا افزایش بیش از حد زاویه پیوندی می تواند موجب صدمه زدن به سلولها ی اندوتل یال شر یان در محل اطراف بخیه م یگردد.