سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد اکبری نسب – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، شرکت سنگ آهن گل گهر، واحد فرآوری
عباس سام – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
صمد بنیسی – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

معمو ً لا تغییر سختی سنگ معدن در آسیاهای نوع خودشکن باعث نوسان چشمگیر در ظرفیت و نهایتًا تولید کارخانه می شود. به عبارت دیگر، ظرفیت این نوع آسیاها به شدت وابسته به خصوصیات خوراک ورودی به آنهاست بطوریکه کارآیی مناسب فرآیند نرم کنی در آسیاهای نوع خودشکن به خصوصیات قطعاتی از سنگ معدن که واسطه خردایش را تشکیل می دهند، بستگی دارد. در این ارتباط، یکی از مهمترین پارامترها، سختی(grindability) یا قابلیتخردشدن سنگ معدن است که بیانگر میزان مقاومتی است که سنگ معدن در مقابل خردایش از خود نشان می دهد. بنابراین، روشی که قابلیت پیش بینی رفتار و ارزیابی عملکرد آسیاهای نوع خودشکن در مقابل سنگهای معدنی با خصوصیات خردایشی مختلف را با زمانبری و هزینه معقول داشته باشد، مورد نیاز است. در این تحقیق، ضمن مروری بر تحقیقات گذشته در این زمینه، با ارائه روشی سازگار با استاندارد موجود و بررسی بازه تغییرات سختی در سنگ معدن ورودی به کارخانه فرآوری سنگ آهن گل گهر، ارتباط بین سختی سنگ معدن و توان مصرفی آسیای خودشکن مشخص گردید. میزان نوسانات انرژی مصرفی آسیای خودشکن در گذشته نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین قابلیت اطمینان به روشهای نمونه گیری از کارخانه و تقسیم نمونه مورد ارزیابی قرارگرفت. مقایسه نتایج دانه بندی خوراک و محصول آزمایش تعیین سختی و دانه بندی خوراک و محصول آسیای خودشکن نشان داد که محدودهدانه بندی آزمایش تعیین سختی در حد واسط دانه بندی خوراک و محصول آسیای خودشکن قرار دارد و اندازه ٦٤ P محصول آزمایش تعیین سختی تقریبًا برابر با اندازه ٨٠ P محصول آسیای خودشکن کارخانه است.