سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ارش عطار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیسدانشکده
فرشاد اخلاقی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیسدانشکده های فنی، دانشگ

چکیده:

کامپوزیتهای Al/SiC بدلیل خواصمنحصر بفرد (سفتی و استحکام ویژه بالا و خواصتریبولوژیکی مطلوب) مورد توجه بسیاری از صنایع خودرو و هوافضا قرار دارند. این کامپوزیتها از روشهای مختلفی تولید می شوند که از آن میان روش ریخته گری گریز از مرکز بدلیل قابلیت کنترل توزیع ذرات، کنترل تخلخل و حصول کیفیت مناسب فصل مشترک بین آلیاژ زمینه و فاز تقویت کننده بعنوان روش نسبتًا ساده و کاربردی جهت تولید این کامپوزیتها محسوب می شود. برای تولید کامپوزیتهای با شرایط مطلوب لازم است که عمل رخنه دهی قبل از شروع انجماد خاتمه یابد، که این امر با توجه به سرد شدن تدریجی مذاب در حین عمل رخنه دهی سبب ایجاد محدودیت در انتخاب پارامترهای فرآیند می شود. در این تحقیق از یک روش جدید بنام ریخته گری گریز از مرکز همدما استفاده شده که در آن دمای مذاب در حین عمل رخنه دهی ثابت نگاه داشته می شود برای تولید کامپوزیت Al/SiC الیاژ پایه الومینیم A413 به درون بستر ازاد ذرات SiC اکسید سطحیش ده با اندازه متوسط ۲۷۵mm رخنه دهی شده و تاثیر سرعت دوران و طول بستر مذاب بر پیشرفت عمل و میزان تخلخل محصول بررسی شد. نتایج نشان می دهند که با افزایش سرعت دوران و طول بستر مذاب (افزایش فشار) رخنه دهی پیشرفت کرده ومیزان تخلخل محصول کاهش می یابد. در واقع در یک مدت زمان معین با افزایش فشار و پس از گذر از فشار آستانه ای، رخنه دهی آغاز می شود و برای رسیدن به رخنه دهی کامل نیاز به یکحداقل سرعتدوران (فشار) می باشد.