سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
سعید بخشی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
کیومرث محمدی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران
شهرام تاج گردون – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر میزان بهره وری نیروی انسانی می باشد.این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نوع روش پژوهش توصیفی – پیمایشی می باشد. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد و به روش نمونه گیری خوشه ای و سپس تصادفی ساده جمع آوری شده اند. و جامعه آماری این پژوهش نیز شامل کارکنانی ستاد استانداردی کرمانشاه است. که با توجه به نمونه گیری صورت گرفته، با استفاده از جدول مورگان 162 نفر آنها به عنوان انتخاب شدند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos مورد تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه توزیع شده در بین افراد نمونه نشان از روایی محتوای مناسب و همچنین پایایی بالای 0.842 داشته و آزمون تحلیل مسیر نشن داد بین ابعاد سرمایه اجتماعی و بهره وری نیروی انسانی اثرات مثبت و معناداری وجود دارد. و از آنجای که ضرایب رگرسیونی بین آنها بالاتر از 0.152 و سطح معنی داری کمتر از 0.032 می باشد. در نتیجه کلیه فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین مدل ارزیابی شده تحقیق نیز از شاخص های برازندگی خوبی برخوردار است