سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد بای بوردی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

وابستگی کشور به واردات روغن و تنگناهای بوجود آمده در این زمینه اهمیت توسعه ی کشت دانه های روغنی را بیش از پیش روشن می کند . مشخص شده است که گلرنگ توان تولید بیش از ۴ تن دانـه در هکتار را دارد که در این میان فاکتورهای به زراعی نقش حیاتی را برعهده دارند ) ).۲ در آزمایش (۱) Abel نیز در شرایط رطوبت کافی با مصرف نیتروژن عملکرد بطور چشمگیری افزایش یافت . اما عملکرد مطلوب از مصرف ۱۶۸ کیلوگرم نیتروژن ۸۴) کیلوگرم پیش از کاشت و ۸۴ کیلوگرم در شروع ساقــه دهی ) عایــد گردید . Hazra و ) ۱۲ ) Tripathi در مقایسه سطوح مختلف نیتروژن ۰) ، ۴۰ ، ۸۰ ، ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار ) به این نتیجه رسیدند که مصرف ۸۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن بیشترین تأثیر را بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ بجای گذاشته است . Dixit و ) ۳ ) Yadava در آزمایشی سطوح مختلف نیتروژن ۰) ، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار ) را از نظر تأثیر بر عملکــرد گلرنگ مورد بررسی قرار دادند . مصرف ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین تأثیر معنی دار را بر تعداد طبق در بوته بجای گذاشت