سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
حجت الله حاجی حسینی – عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، دکتری مدیریت
طاهره میرعمادی – دانشجوی دکتری پژوهشکده فناوریهای نوین سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
فریدون ایزدی – دانشجوی دکتری پژوهشکده فناوریهای نوین سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:
ایران در گسترش و تولید عم و دانش در سال های اخیر موفق بوده است اما متاسفانه دانش حاصله چندان ن توانتسه در بخش های صنعتی کشور جذب شده و منجر به ا یجاد نوآوری و ثروت شود. در این راستا، نوآوری سیاستی و خصوصاً نوآوری در سیاست های تقاضا م حور امری ضروری است. سیاست های کشش تقاضای نوآوری موضوع مهمی برای تحریک نوآوری د ر سطح ملی است. در این مقاله هدف بررسی چگونگی اجرای این سیاست ها در ایران است. لذا پس از بررسی سیستم های نوآوری ملی به بررسی انواع دیدگاه های موجود برای ارتقاء نوآوری در سطح ملی پرداخته شده است. در ادامه، به مقایسه شیوه و مکانیزم های استفاده از سیاست های کشش تقاضای نوآوری در دو کشور کره جنوبی و ایران پرداخته شده است و مقایسه ای از اجرای این سیاست ها در دو کشور ارائه می گردد. به عنوان مثال دو سیاست شامل سیاست های مبتنی بر خید دولتی و حداکثر استفاده از توان داخلی و ه مچنیناعمال سیاست های ا یجاد استانداردهای خاص در دو کشور مطالعه و مقایسه شده است که نتیجه آن در بخش پایانی مقاله ارائه شده است و پیشنهادات سیاستی مربوطه با توجه به این مطالعه در پایان ارائه شده است.