سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمد شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
سیدحیدر موسوی انزابی – استادیار گروه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
ژینوس رستگار – استادیار گروه حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:
به منظور بررسی تأثیر تله های کارتی زرد چسبناک در کنترل جمعیت سفید بالک مزرعه خیار، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار طی سال زراعی ۹۳، در شهرستان دره شهر انجام شد. فاکتورهای آزمایش فاکتور اول شا مل شکل کارت رنگی (در دو شکل دایروی، مستطیلی) می باشد. فاکتور دوم ارتفاع (در سطح گیاه و ۱۰ سانتی متر بالای سطح گیاه)، فاکتور سوم حالت نصب (در دو سطح عمودی و افقی) و فاکتور چهارم اندازه کارت ها (در سه سطح افطار ۱۰، ۲۰ و ۳۰ سانتی متر) بودند. به طور کلی با احتساب تمامی متغیرها، ۲۴ تیمار مختلف داشتیم که در ۳ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که فاکتور شکل و اندازه بیشترین تأثیر را در به دام انداختن حشرات آفت هدف دارند. به طوری که بهترین شکل، د ایره و بهترین ا ندازه، ا ندازه کوچکتر کارت های رنگی چسبنده بود. که بهترین شکل تله های رنگی دایره ای می باشد که احتمالاً به دلیل تشابه شکل و اندازه آن با برگ های خیار است. از مهمترین نتایج این تحقیق، ا ین بود که اندازه تله های رنگی از نظر قطر تأثیر معناداری در به دام انداختن حشرات دارد. به این صورت که در ازای هر واحد سطح، تعداد بیشتری حشره آفت به تله های با قطر کوچکتر متصل شده بودند که نشان دهنده این است که به جای استفاده از تله های رنگی بزرگتر، می توان از تعدد بیشتری تله های رنگی در ابعاد کوچکتر برای بیشترین کارایی به دام انداختن حشرات آفت استفاده کرد.