سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شادی اکنونی – دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر میرنامی – دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رضا توکل ی زاده – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مقاومت فشاری بتن به عنوان اساسی ترین مشخصه ویژگی ماده در طراحی سازه های بتن آرمه بکار می رود. در این پژوهش آزمایشگاهی، تأثیر اندازه و شکل نمونه برمقاومت فشاری آن بتن به صورت تجربی آماری مورد بررسی قرار گرفته است. در این آزمایشات برای بررسی اثر شکل نمون ههای استوانه ای و مکعبی تهیه شد و همچنین برای مطالعه اثر اندازه چهار ابعاد مختلف بررسی شد. در مجموع تعداد ۱۱۶ نمونه برای سه طرح اختلاط با مقاومت های متفاوت آزمایش گردید. پس از یررسی و تحلیل داده ها اثر شکل و اندازه و مقاومت بتن تعیین و با مقادیر رایج مقایسه گردید.