سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرعبدالمجید مهرداد – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه گیلان
میراحمد لشته نشایی – استادیارگروه عمران، دانشگاه گیلان
محمد پشدار – کارشناس ارشد سازه، مهندس طراح، شرکت ستیم،تهران

چکیده:

موج شکنها به عنوان سازه های محافظ بنادر و سواحل از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. تحلیل و طراحی این نوع سازه با توجه به پیچیدگی نیروهای وارد بر آن و گوناگونی خصوصیات و شکل موج با مسائل مختلفی همراه است که مطالعه و تحقیق چن دجانبه ای را از لحاظ ساز ه ای، زمی نشناسی، هیدرولیکی و … م یطلبد. به علاوه، گسترش بند ر سازی در سالهای اخیر درکشور، اهمیت طراحی این سازه را دو چندان کرده است . بدیهی است که یکی از اساسی ترین مسایل طرح اینگونه ساز ه ها مسائل اقتصادی م ی باشد. در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن تمرکز بر موج شکنهای مایل، با استفاده از روابط موجود برای این دسته از مو ج شکنها، عواملی که اقتصاد ط رح را هم کنترل م ینمایند، تعیین شده و در نهایت با انتخاب مؤثرترین پارامترموجود در اقتصاد طرح، مقاطع بهینه که شرایط پایداری را هم تأمین نمایند، تعیین گردد.