سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سهند جرفی – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد جنیدی جعفری – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

امروزه معضل آلودگی هوای شهرهای بزرگ یکی از مشکلات عمده زیست محیطی کشور است که پیامدهای خطرناکی بر روی سلامت انسانها، گیاهان و جانوران و حتی ابنیه دارد. بنابر آمار رسمی بیش از ۷۰% آلودگی هوای تهران ناشی از تردد وسایط نقلیه می باشد. ازهای NOX. CO و HC، جزء گازهای اصلی خروجی از اگزوز خودروهای بنزین سوز هستند که CO از منابع اصلی آلایده هوای تهران می باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان کاهش انتشار گازهای CO, NOX و HC ناشی از خودروهای پیکان در حال تردد، در صورت جایگزینی با پراید نو می باشد. آزمایش استاندارد ۱۵٫۵ECE بر مبنای استاندارد یورو ۲ که مورد تأئید سازمان حفاظت محیط زیست می باشد، بر روی ۴۰ خودرو پیکان در حال تردد، در مدلهای مختلف و ۴۰ خودرو پراید نو در دمای ۲۹ درجه سانتی گراد انجام شد. میانگین غلظت CO, NOX و HC خروجی از اگزوز خودروهای پیکان در ح ل تردد به ترتیب ۱٫۸۹۳ گرم بر کیلومتر ، ۰٫۰۹۷ و ۰٫۷۵ گرم بر کیلومتر ثبت شد و مقادیر این گازها برای پراید نو به ترتیب ۰٫۶۰۴ گرم بر یلومتر ، ۰٫۰۸۶ و ۰٫۰۶ گرم بر یلومتر بود. برمبنای آنالیزهای آماری و انجام آزمون زوج –t با value-P برابر ۰/۰۵ طرح جایگزینی خودروهای پیکان با پراید نو، دارای تأثیر معنی داری در کاهش CO بوده و بر کاهش انتشار گازهای NOX و HC بی تأثیر است. اگر هر خودرو به طور میانگین روزانه ۱۰ کیلومتر حرکت کند، با اجرای این طرح،میزان کاهش انتشار CO ناشی از هر پیکان ۱۲٫۸۹ گرم در روز و ۴۷۵۰ گرم در سال خواهد بو. بانبر آمار رسمی حدود ۶۵۰۰۰۰ خودرو پیکان در تهران در ال تردد هستند که درصورت جایگزینی با پراید نو، میزان کاهش انتشار CO در حدود ۳۰۵۸ تن در سال خواهد بود.