سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عادل فیضی –
حسین لیموئی –
حسین نیک پیران –
راحلهه مهدی نژاد –

چکیده:

یکی از بیماری های مهم طیور بیماری نیوکاسل می باشد که پیشگیری از آن با ا یمن سازی مناسب و تقویت عیار پادتنی توسط واکسنها ضروری میباشد . با توجه به ارتباط مستقیم میان عیار پادتن و میزان محافظت در برابر بیماری، در این تحقیق با استفاده از یک ماده محرک سیستم ایمنی اثر محرک بودن ا ین ماده روی عیار پادتنی حاصل از واکسیناسیون نیوکاسل بررسی شد . در این مطالعه ۴۵۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه نژاد لوهمن تهیه و با انتخاب تصادفی به ۵ گروه تقسیم شدند و هر گروه نیز به سه تکرار ۳۰ قطعه ا ی تقسیم شد . جوجه ها در شرا یط استاندارد به مدت ۴۲ روز نگهداری شدند . در ۱۱ روزگی واکسن ب ۱ بصورت قطره چشمی همراه واکسن کشته بصورت ز یرجلدی در همان روز و واکسن لاسوتا در روز ۱۹ به روش قطره چشمی تجو یز گرد ید . از عصاره خشک گیاه ها یپریکوم پرفوراتوم در ۴ دز مختلف برای هر تیمار استفاده شد، که به صورت محلول در آب مقطر در آبخور یها روزانه در دو نوبت صبح و بعدازظهر توزیع گرد ید . یک روز قبل از واکسیناسیون نیوکاسل، نمونه خون اخذ گردید و به آزما یشگاه منتقل شد تا آزمایش ممانعت از هماگلوت یناسیون روی آنها انجام پذ یرد . در مجموع ۳ بار به تعداد ۳۱۵ نمونه خون اخذ گرد ید . تیتر همه این نمونه ها با روشها ی سرولوژیکی تعیین گردید . نتایج با استفاده از نرم افزار ام . سی . تی . ای . تی مورد تحلیل قرار گرفتند . بر اساس نتا یج حاصل در ده روزگی، اختلاف معنی داری بین گروه ها ی تیمار و شاهد وجود ندارد، ولی در ۲۵ روزگی ۱۴) روز پس از تزریق ب (۱ و ۳۴ روزگی ۱۵) روز پس از تزریق لاسوتا ) ، از نظر آماری اختلاف بین گروه ها ی تیمار و شاهد معنی دار است .