سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فرشیده کیهانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم و تحقیقات همدان
حسین آقایی جنت مکان – استادیار، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز
فریدون جعفری – استادیار، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات، دانشگاه بوعلی همدان

چکیده:
به منظور بررسی تأثیر عوامل خانوادگی و اقتصادی بر وقوع قاچاق مواد مخدر در بین محکومان شمال خوزستان، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی در سال ۱۳۸۹ انجام گردید. جامعه آماری تحقیق عبارت بودند از کلیه مردان زندانی محکوم به قاچاق مواد مخدر در سال ۱۳۸۹در زندان دزفول، که در نهایت تعداد ۴۰ نفر از آنها به صورت نمونه در دسترس و به روش تصادفی ساده، موفق به تکمیل پرسشنامه شدند. میانگین سن پاسخگویان در این تحقیق برابر با ۸/۲۹ سال و میزان مجردین و متأهلین یکسان و برابر بود. بیشترین ماده مخدر قاچاق شده بر اساس یافته های پژوهش مربوط به قاچاق تریاک بود. متغیر عوامل خانوادگی با سیزده مؤلفه و متغیر عوامل اقتصادی نیز با هفت مؤلفه سنجیده شد. نتایج پژوهش حاضر، همبستگی مثبت و رابطه مستقیم و قوی بین عوامل خانوادگی و اقتصادی با رخداد قاچاق مواد مخدر را نشان داد که با احتمال بیش از ۹۵ درصد معنادار بود.