سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حمیدی – دانش آموخته آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید برومند نسب – اعضای هیئت علمی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
مجید بهزاد – اعضای هیئت علمی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سید محمد رضا علوی – عضو هیئت علمی دانشکده آمار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از راههای بالا بردن راندمان استفاده از آب در کشاورزی استفاده از سیستم های تحت فشار از جمله آبیاری نواری T-Tape در کشت های ردیفی. جهت انجام این تحقیق از مزرعه آزمایشی امیدیه استفاده گردید. تیمارهای مورد استفاده جهت ارزیابی سیستم آبیاری قطره ای از ۳ نوع خاک با بافتهای شنی ، شن لومی و لوم سیلتی با سه عمق کارگذاری نوارهای T-Tape در روز زمین ، عمق ۱۰ و ۲۰ سانتیمتر از سطح زمین با سه تکرار با دو زمان یک ساعت و دو و نیم ساعت آبیاری(با سه آبیاری متوالی برای هر زمان) استفاده گردید. ابتدا جهت برآورد نیاز آبی طرح در روش آبیاری قطرهای T-Tape از روش پنمن مانتیث استفاده گردید جهت مقایسه پیازرطوبتی از روش جمع آوری آب در واحد طول در ابتدا ، وسط و انتهای هر نوار استفاده شد. جهت تحلیل و تفسیر دادهها و رسمپیاز رطوبتی از نرم افزار Excel و Minitab استفاده گردید. قالب آماری در نظر گرفته شده طرح فاکتوریل بود.