سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین هدایت – مدیریت تولید شرکت گیره ساز غرب

چکیده:

در این پژوهش تأثیر عملیات حرارتی آنیل بر روی خواص مغناطیسی آلیاژ سوپرمالوی مورد بررسـی قـرار گرفتـه است . سوپر مالوی از جمله فلزات مغناطیسی نرم که با قابلیت نفـوذ پـذیری نـسبی اولیـه بیـشتر از ۱۰۰۰۰۰ ، دارای افت هیسترزیس کم ( در حدود (۲ و القا اشباع مغناطیسی کمتر از یک ( در حدود (۰/۸ می باشد . نتایج آزمایش های متالوگرافی و خواص مغناطیسی نشان داد که عملیات آنیل تحت اتمـسفر هیـدروژن خـشک بـا خلوص بالا تأثیر بسزا یی در تغییرات ساختاری و خواص مغناطیسی این آلیاژ دارد . هدف از انجام این عملیـات بـر روی آلیاژ فوق دستیابی به موارد ذیل است : ترمیم اندازه دانه،کاهش یا حذف تنش پسماند، افزایش قابلیت نفـوذ پذیری مغناطیسی و کاهش یا حذف ناخالصی ها . به طوری که ساختار ریز دانه و ناهمگن به ساختاری درشت دانـه
و همگن تبدیل می شود که این در یکـسان شـدن خـروج جریـان مـؤثر مـی باشـد . همچنـین قابلیـت ن فـوذ پـذیری مغناطیسی این آلیاژ به حداکثر ۱۰۰۰ × ۱۰ به توان ۳ (µ max) می رسد .