سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی رفیعائی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
سیدمرتضی سیدریحانی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق تلاش بر آن بوده است تاخواص سختی و خستگی کامپوزیتهای Al6061 / 5% SiCp و آلیاژ پایه آنها قبل و بعد از انجام عملیات حرارتـی پیـری مـورد ارزیـابی و بررسـی قـرار گیـرد . همچنـین سـطح شکـست نمونه های کامپوزیتی و آلیاژی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفته و بـا یکدیگر مقایسه شوند . بدین ترتیب ابتدا نمونه های یاد شده در دمـای ١٧٥º C پیرگردیـد و در ایـن مـدت تغییـرات سختی در زمان های مختلف پیری ثبت شد . پس از آن نیز آزمایشات خستگی بر روی این نمونه ها و در سه حالت پس از کوئنچ، پ یک پیری و پس از پیک پیری انجام گردید . در نهایت خواص خستگی این کامپوزیت ها با آلیـاژ تقویت نشده Al 6061 در حالات عملیات حرارتی سه گانه مذکور مـورد مقایـسه قـرار گرفـت . مطـابق بـا نتـایج حاصل از این بررسی مشاهده می شود که حضور ذرات تقویت کننده کاربیـد سیل یـ سیم در نمونـه هـای کـامپوزیتی باعث تسریع در رسیدن به پیک سختی شده و انجام عملیات حرارتی پیری اثرات متنوع و قابل توجهی بر خـواص مکانیکی کامپوزیتها از خود نشان می دهند .