سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد امانی – کارشناس ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی دانشگاه تهران
سعیدرضا ا…کرم – استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمود پارسا – کارشناس ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

آندهای فداشونده پایه آلومینیم بصورت گسترده در طر احی و اجرای سیستم های حفاظت کاتدی بویژه سازه های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند . در این راستا آندهای با ترکیب شیمیایی Al- 5Zn-0.02In یک ترکیب آلیاژی شناخته شده محسوب می شوند . در این تحقیق تأثیر اضافهکردن عناصر آلیاژی منیزیم، منگنز و نیز انجام عملیات حرا رتی ( تأثیرمیکرو ساختار ) روی پتانسیل
الکتروشیمیایی، راندمان و کاهش اثرات مضر ناشی از حضور عناصر ناخالصی ( آهن، مس و سیلسیم ) در ترکیب شیمیایی آندهای مذکور به منظور استفاده از مواد اولیه ارزان تر، کاهش
هزینه ها و افزایش بهره وری مورد بررسی قرار گرفت . ارزیابی ها براساس روش های استانداردDNA و NACE بترتیب به منظور اندازه گیری توان و راندمان آندهای فداشونده، پتانسیل سنجی و نیز مشاهدات ریزساختاری صورت پذیرفته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزودن دو درصد وزنی منیزیم و ٠/٥ درصد وزنی منگنز به ترکیب آلیاژی پایه، پتانسیل الکترودهای آند
فدا شونده به میزان ١٠٠ mV به سمت مقدار منفی شیفت پیدا می نماید . توان الکتروشیمیایی الکترودهای فوق به میزان ٤٠٠Ah/Kg افزایش می یابد و در نتیجه راندمان آندهای مذکور از ٨٥
درصد به ٩٤ درصد ارتقا پیدا می کند .