سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی همتی شعبانی – معاونت فنی موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان، قرب قائم، قرارگاه سازند
احمدرضا صیادی – استادیار گروه مهندسی معدن ذانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
کامران گشتاسبی – استادیار گروه مهندسی معدن ذانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا رودباری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تونل انتقال آب دشت ذهاب با سطح مقطع ۳۵/۵۲ متر مربع و طول ۴۸ کیلومتر جهت انتقال ۷۰ متر مکعب آب رد ثانیه احداث می گرددبر اساس بررسی فنی و اقتصادی انجام شده برای حفر قطعه دوم تونل به طول ۲۵/۷۵ کیلومتر، از روش حفر مکانیزه دوسپره استفاده خواهد شد . میزان هزینه یکی از مهمترین شاخصها در رد یا قبول پروژ ه های مهندسی م یباشد ولی این پارامتر نیز
به نوبه خود تابع عواملی همچون ماشی ن آلات، نیروی انسانی، مصالح مصرفی و زمان اجرا می باشد. داده های مورد استفاده برای تعیین این عوامل و همچنین برآورد هزینه همراه با عدم قطعیت بوده و بنابراین م یتوان از تحلیل احتمالاتی برای تخمین محتمل ترین میزان هزینه ساخت پروژه استفاده نمود. در این تحقیق از نرخ تورم، نرخ برابری ارز و تأخیر زمانی به عنوان عوامل کلیدی
که عدم قطعیت در آنها مشهود است و بر میزان هزین ه های پروژه تأثیر دارند، استفاده شده است . در این راستا ابتدا توزیع احتمال این عوامل با توجه به داد ه های موجود مورد مطالعه قرار گرفت . با استفاده از توزیع های بدست آمده ، دامنه تغییرات هزینه کل پروژه برآورد گردید . محدوده هزینه تکمیل پروژه با سطح اطمینان ۹۰ درصد بین ۲۰ %- تا ۲۴ %+ نسبت به برآورد اولیه تغییر
م یکند. ارزیابی انجام شده به کمک شبیه سازی مونت کارلو نشان می دهد که حساسیت هزینه ساخت پروژه نسبت به نرخ تورم ، بیش از سایر عوامل عدم قطعیت میباشد.