سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدجلیل علوی – دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تهران.
قوام الدین زاهدی امیری – دانشیاردانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تهران.
حمدرضا مروی مهاجر – استاد دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تهران.
زهرا نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تهران.

چکیده:

به منظور بررسی پراکنش گو ن ه ملج در بخش های پاتم، نم خانه، گرازبن و چلیر در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار نوشهر، با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعه و پراکنده بودن پایه های ملج در این سطح، روش نمونه برداری بدون پلات به کار گرفته شد . پس از جنگل گردشی و شناسایی پایه های ملج با قطر براب ر سینه بیش از ۱۰ سانتی متر، عوامل فیزیوگرافی ثبت شدند . نتایج این مطالعه حاکی از آن است که گونه ملج در منطقه مورد مطالعه از ارتفاع ۳۳۰ متر تا ارتفاع ۱۳۱۵ متر بالاتر از سطح دریا پراکنش دارد . بیشترین تعداد پایه های ملج در جهت شمالی و کمترین تعداد، در جهت شرقی مشاهده شد . در صور تی که تعداد پایه های ملج در هر جهت در واحد سطح تع یین شود، مشخص م ی شود که تعداد در جهت از ب یشترین به کمت ر ین به ترتیب شمالی، شرق ی، جنو بی و غرب ی م ی باشد .در رابطه با شیب، این گونه از اراضی مسطح تا اراضی پرشیب بیش از صد در درصد انتشار پیدا می کند، اما تعداد پایه های ملج در شیب های کم بیشترین بوده است . از نظر شکل زمین، گونه ملج در منطقه مورد مطالعه در دامنه ها و دره ها بیشترین پراکنش را داشته است