سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره حمیدی اصفهانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه صنایع غذایی
سیدعباس شجاع الساداتی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه صنایع غذایی
ابراهیم واشقانی فراهانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه صنایع غذایی
سیدمجتبی صدرعاملی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه صنایع غذایی

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر دمای کشت، سرعت هوادهی و افزایش هدایت حرارتی بر روی رشد قارچ در بیوراکتور بستر آکنده حالت جامد است . علیرغم رشد بیشتر قارچ آسپرژیلوس نایجر در دمای ٣٠ درجه سانتیگر اد نسبت به دمای ٢٥ درجه سانتیگراد، شیب های دمایی و رطوبتی نسبتأ شدید و رشد غیر یکنواختی در محیط تخمیر مشاهده شد . اگر چه افزایش سرعت هوادهی رشد یکنواحتی را در فرمانتور فراهم نمود، لیکن پس از مدتی بدلیل کاهش شدید رطوبت، رشد متوقف شد . افزایش رطوبت اولیه سوبست رای تخمیری نیزبه دلیل کاهش تخلخل سوبسترا تأثیر مثبتی در افزایش رشد ریزسازواره نشان نداد . در حالیکه افزایش هدایت حرارتی از طریق بکارگیری جریان آب در جداره بیوراکتور رشد مناسب ریزسازواره را بهمراه داشت .