سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی رضوی – گروه علوم و صنایع غذایی- دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدعلی مرتضوی – گروه مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمود موسوی – گروه مهندسی شیمی- دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ویسکوزیته و دانسیته از جمله مهمترین خواص فیزیکی برای تجزیه و تحلیل کارایی فرایندهای غشایی و همچنین طراحی یک فرآیند غشایی جدید هستند . بعلاوه انرژی مورد نیاز برای پمپاژ سیال فرآیند نیز تابعی از مقدار این دو خصوصیت فیزیکی است . در این تحقیق اثر عوامل مختلف فرآیند نظیر اختلاف فشار عملیاتی ( ٥١، ٣٠ ،٢٠٣ ،١٥٢ ،١٠٣ ، ٢٥٢ کیلوپاسکال )و درجه حرارت
٤٠ و ٥٠ درجه سانتی گراد ) و ،همچنین اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی همچون ph (6/62، ۶/۴۳ریال ۶/۲۵ریال ۵/۹۷) و درصد چربی (۰/۱، ۱/۲، ۲/۴، ۳/۳ درصد) بر ویسکوزیته و دانستیه پرمیت در طی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش دمای فرآیند و درصد تأثیر معنی داری بر ویسکوزیته و دانسیته نداش ت. اما با افزایش اختلاف فشار pH چربی شیر مقدار ویسکوزیته و دانسیته کاهش می یابد . تغییرات عملیاتی رفتار دو گانه ای مشاهده شد، بطوری که تا فشار ١٥٢ کیلوپاسکال مقدار دانسیته و ویسکوزیته افزایش یافت؛ ولی ادامه افزایش فشار موجب کاهش دانسیته و ویسکوزیته گشت.