سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مهدیخانی نهرخلجی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد چالکش امیری – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کیفیت آب در میزان خورندگی آن ها نقش مهمی دارد و از این رو تحقیقاتی در رابطه با تأث یر پارامترهای مختلف آب نظیر اکسیژن حـل شـده، امـلاح سـختی آور آب نظیـر کلـسیم و منیـزیم، آنیـون هـای کلرایـد و سـولفات بـر خوردگی تعدادی از مواد ساختمانی مورد استفاده در این سیستم هـا انجـام شـده اسـت . هـدف از پـژوهش حاضـر بررسی تأثیر میزان غلظت یون کلر بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی در آب برج های خنک کننده بوده اسـت . بدین منظور، نمونه های از جنس فولاد ساده کربنی مورد استفاده در این سیستم ها تهیه شده و پس از آمـاده سـازی در آب خنک کننده حاوی غلظت های مختلف یون کلر و سختی های کلسیم مختلف موردآزمایش قـرار گرفـت . نتایج آزمون های ال کتروشیمیایی نشان داد که سرعت خوردگی با افزایش غلظـت یـون کلـر تـا غلظـتشخـصی افزایش یافته و سپس کاهش می یابد . علت افزایش اولیه سرعت خـوردگی بـه خـاطر تغییـر ماهیـت حفـاظتی فـیلم زنگ آهن و کاهش سرعت خوردگی به خاطر تشکیل تشکیل جفت هایونی می باشد کـه قابلیـت اکـسیداسیون کمتری نسبت به کاتیون فرو دارند .