سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آذر انوری – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی (پژوهشکده مکانیک)، مربی پژوهشی (نویسنده
مهران شهریاری – سازمان فضایی ایران، کارشناس ارشد مکانیک
فراس حکاک – سازمان فضایی ایران، استاد پژوهشی
فواد فرحانی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی (پژوهشکده مکانیک)، مربی پژوهشی

چکیده:

مقاومت گرمایی تماسی که به دلیل عدم تماس کامل بین دو جسم بوجود م یآید، در انتقال حرارت بین اتصالات ساز های با اجزاء ماهواره تأثیر قابل توجهی دارد. در این مقاله تأثیر غیریکنواختی مقاومت گرمایی تماسی در اتصالات ساز های بر دمای اجزاء یک ماهواره کوچک مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، نخست مدلسازی و تحلیل حرارتی برای یک اتصال ساز های بین دو صفحه با الگوی اتصالات پیچی محیطی و توزیع غیریکنواخت مقاومت هدایت تماسی انجام شده، و تاثیر عوامل مختلف نظیر مقدار تلفات حرارتی و جنس صفحات بر روی گرادیان دما در این اتصال بررسی گردیده است. سپس مدل فوق برای اتصالات ساز های در بسته باتری ها در یک ماهواره تعمیم داده شده است. نتایج تحلیل حرارتی ماهواره نشان می دهد که گرادیان دما در اتصالات مزبور به تلفات حرارتی باتر یها، ضریب هدایت حرارتی مواد مورد استفاده، و حضور یا عدم حضور لای یهای حرارتی در صفحات اتصال بستگی دارد.