سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم اسحاقی – گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد جهرم
سیدعلی سیدباقری – تحقیقات هیدرومتالورژی، امور تحقیق و توسعه، مجتمع مس سرچشمه
احمدرضا شاهوردی – گروه بیوتکنولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد کارگر – گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد جهرم

چکیده:

تأثیر متقابل باکتری های اتوتروف موجود در هیپ اکسیدی معدن مس سرچشمه و مواد آلی بکـار رفتـه در واحـد استخراج با حلال مس، مورد بررسی قرار گرفته است . در این هیپ شیمیایی به طور طبیعی باکتری هایی نیز وجـود دارند که مس موجود در کانی های سولفیدی را آزاد می کنند . این باکتری ها بـه همـراه محلـول مـس خروجـی از هیپ یا ) Pregnant Leach Solution ) PLS ، وارد واحـد اسـتخراج بـا حـلال مـس مـی گردنـد . در ایـن تحقیـق مشخص شد که این باکتری ها باعث تشکیل فاز نامطلوب کراد می گردند که دارای تعـداد بـسیار زیـادی بـاکتری ۴ ۸ در فاز کراد افزایش یافت . /۹۱ × ۱۰ در هر میلی لیتر به ۱ × ۱۰ ۷حاوی PLS است، به طوری که تعداد باکتری از همچنین در محلول برگشتی به هیپ، مقداری فاز آلی نیز وجود دارد ( حـدود ) ۱۰۰ ppm کـه مطـابق نتـای ج بدسـت آمده، کاهش دهندۀ فعالیت باکتری ها بود . بنا براین مواد آلی وباکتری های موجود در فرایند لیچینگ مجتمع مس سرچشمه، روی یکدیگر اثر تخریبی داشته که لازم است با اتخاذ تدابیر خاص از تماس این دو به ویژه برای فرایند هیپ بیولیچینگ جلوگیری به عمل آید .