سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اصغر مولائی دهکردی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
علیرضا شمس –

چکیده:

در این تحقیق، پیش بینی رفتار منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی توسط دو مدلBDST و Clark برای سه سیستم ( ۱) خشک کردن تتراهیدروفوران برروی زئولیت ۴A در حالت مایع ( ۲) جذب نرمال بوتان از مخلوط آن با نیتروژن توسط جاذب ZSM-5 در شرایط گازی و ( ۳) جذب اتیل استات از دیاکسید کربن در بستر ثابت جاذب کربن فعال در شرایط فوق بحرانی، مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای هر مدل از داده های آزمایشگاهی محاسبه و مقادیر t0.5 از داده های تجربی و با استفاده از هر دو مدل تخمین زده شده است. مقایسه داده های تجربی با نتایج حاصل از مدلها نشان میدهد که در دو سیستم اول مدل BDST و در سیستم سوم مدل Clark تخمین بهتری از رفتار منحنی عبور را ارائه میدهند. این مسأله با توجه به وابستگی مدل Clark به ثابت فروندلیچ توجیه شده است. از سوی دیگر، افزایش دما سبب بهبود پیش بینی رفتار منحنی عبور توسط مد لها میشود؛ همچنین با افزایش دما، زمان شکست و ظرفیت بستر جذب کاهش مییابد.