سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس قاضی زاده – کارشناس ارشد محیط زیست – سازمان آب و برق خوزستان
محمود شریعت – استاد بازنشسته دانشگاه تهران
نعمت اله جعفرزاده – عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مهران افخمی – دکترای محیط زیست – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

رودخانه تمبی یکی از رودخانه های جاری در شهرستان مسجدسلیمان در محـدوده جغرافیـایی ۴۸ درجـه و ۵۵ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۵۳ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و بین ۳۱ درجه و ۴۲ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۳۷ دقیقه عرض شمالی از خط استوا ، در حاشیه شرقی استان خوزستان است . رودخانه تمبی در عبور از حاشیه جنوب غربی شهر مسجدسلیمان پذیرنـده فاضـلاب شـهری مـسجدسلیمان و پساب کشتارگاه سنتی دام این شهر و روستاهای اطراف است که بدون تصفیه به رودخانه تخلیه می شوند . این پژوهش با هدف مطالعه کمیت و کیفیت فاضلاب شهری مسجدسلیمان و مطالعه اثرات کیفی ناشـی از ورود فاضلاب بر کیفیت رودخانه صورت گرفت . ایستگاههای مختلف نمونه برداری در مسیر رودخانه تمبی ، دره های هدایت کننده فاضلاب شهر و آبراهـه اصـلی
جمع آوری فاضلاب شهر تعیین و نمونه های مورد نظر طی مهر ماه سال ۱۳۸۲ تا تیرمـاه سـال ۱۳۸۳ بـصورت ماهیانه برداشت شد و طبق روشهای استاندارد مورد آزمایش قرار گرفت . دبی نیز در ایستگاههای خاص تعیین شد .
نتایج آزمونهای آماری نشان داد که با ورود فاضلاب به رودخانه تمبی ، میـزان سـدیم ، کلـسیم ، کـل جامـدات محلول و هدایت الکتریکی در سطح اطمینان %۹۵ کاهش می یابد . اما پارامترهای فسفات ، اکـسیژن مـورد نیـاز بیوشیمیایی و بیکربنات در همان سطح اطمینان افزایش معنی داری را نشان می دهند .