سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا اسدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نادر پروین – استادیار دانشکده معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جمشید آقازاده – دانشیار دانشکده معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیمان صفارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معدن، متالورژی و نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از یک آسیاب گلوله ای پرانرژی ذرات SiC به زمینـه آلیـاژ Al6061 اضـافه شـده اسـت . نتایج آزمـایش هـا حـاکی از تغییـرات زیـاد در مورفولـوژی ذرات پودرهـای اولیـه و توزیـع ذرات SiC در زمینـه Al6061 است . همچنین نتایج نشان می دهد که با افزایش زمان آلیاژسـازی مکـانیکی انـدازه دانـه هـا در پودرهـای کامپوزیتی به شدت کاهش می یابد به طوری که اندازه دانه ها پس از ۵ ساعت فرایند آلیاژسـازی مکـانیکی از ۳۴۷ نانومتر اولیه به حدود ۳۸ نانومتر کاهش می یابد و بیشترین کاهش اندازه دانه بعد از مدت زمان کمـی ( درحـدود ۱ ساعت ) آلیاژسازی مکانیکی اتفاق میافتد .