سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد تقی زارع – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
مهدی بصیری – استادیار مرتعداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین شریعتمداری – استادیار خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

گونه Eurotia ceratoides از گونه های بومی و خوشخوراک مراتع استپی و نیمه استپی کشور بوده و در احیاء و اصلاح مراتع مورد توجه می باشد. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر شدت های مختلف قطع و چرا بر تولید و دستیابی به میزان برداشت مجاز این گونه انجام گرفت. برای این منظور، واکنش گیاه به قطع در دو بخش صحرایی و گلخانه ای بررسی گردید. در بخش گلخانه ای، با درنظر گرفتن دو فاکتور تواتر قطع در ۴ سطح (بدون قطع، یکبار قطع، دوبار قطع و سه بار قطع) و ارتفاع قطع در دو سطح (۳ و ۶ سانتی متر)، تأثیر تیمارهای مختلف قطع بر عملکرد گیاه مورد بررسی قرار گرفت. در اثر افزایش تعداد دفعات قطع، وزن اندام هوایی کاهش یافت. همچنین تولید بیوماس اندام هوایی در ارتفاع قطع ۳ سانتیمتری، کمتر از ارتفاع ۶ سانتیمتری بود. به طور کلی با درنظر گرفتن تواتر و ارتفاع قطع، تیمار قطع با تواتر ۳ و ارتفاع ۳ سانتیمتری بیشترین کاهش عملکرد را داشت و بهترین وضعیت تولید مربوط به تیمار شاهد و بیماری های قطع تواتر ۱ و ارتفاع ۶ با ۳ سانتیمتری بود. در بخش صحرایی با اعمال تیمارهای مختلف تواتر قطع (شاهد، یکبار قطع، دوبار قطع و سه بار قطع)، تغییرات تولید سالانه گیاه مورد بررسی قرار گرفت. بهترین وضعیت تولید، در تیمار یک بار قطع در فصل رویش حاصل گردید و تیمار سه بار قطع بیشترین کاهش تولید را نشان داد. با مقایسه تولید سالانه در تیمارهای قرق، چرای برنامه ریزی شده و چرای شدید مشخص گردید. تیمار قرق کمترین تولید را داراست و دو تیمار دیگر با یکدیگر اختلاف معنی دار ندارند. این نتایج حاکی از حساس بودن این گونه به عدم چرا و مقاوم بودن به چرا می باشد.