سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

روح اله صادقی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و علوم و تحقیقات فار
علیرضا فرهمند – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و علوم و تحقیقات فار

چکیده:

در این مطالعه تأثیر تیمارهای آب آبیاری به میزان ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد نیاز آبی و مقادیر مختلف نیتروژن به میزان ۶۰ ، ۱۲۰ و ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار (به صورت کود اوره) و برهمکنش آنها بر کمیت و کیفیت گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا انجام گرفت. پژوهش در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (منطقه نیمه خشک) در یک خاک لوم رسی و در طرح کرت های خردشده (تیمارهای آبیاری به عنوان کرت های اصلی و نیتروژن به عنوان کرت های فرعی) با سه تکرار انجام شد. نتایج تجزیه آماری نشان داد که میزان آب آبیاری و نیتروژن و همچنین تأثیر متقابل آنها بر خصوصیات کمی و کیفی میوه گوجه فرنگی شامل عملکرد کل محصول، عملکرد محصول قابل فروش، تعداد میوه در بوته، وزن متوسط میوه، بازده مصرف آب (WUE)، عملکرد زودرس، ماده خشک، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، pH، ویتامین «ث»، استحکام و نیترات میوه معنی دار بوده است. حداکثر عملکرد محصول قابل فروش و بازده مصرف آب به ترتیب برابر ۸۳/۷۸ تن در هکتار و ۰۸۵/۰ تن در هکتار به ازاء یک میلی متر آب مصرفی در تیمار ۱۰۰% نیاز آبی با ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد.