سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مهدی زینالی – استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه حسابداری، تبریز، ایران
فاطمه میرزازاده نصرآبادی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتبریز، گروه حسابداری، تبریز، ایران

چکیده:
امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند بنابراین آنها نیاز به اطلاعاتی صحیح دارند که اعتبار آنها توسط گروهی مستقل و حرفه ای تأیید شده باشد . می توان گفت حسابرسی یکی از راههای مؤثر در کنترل مدیریت سود دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی و اعتبار بخشی صورت های مالی می باشد . هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود و مدیریت مصنوعی سود بر اظهارنظر حسابرس ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۱ است . روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی – همبستگی است . به منظور بررسی این تأثیر ، از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان داد که ، اقلام تعهدی اختیاری در سطح اطمینان ۳۱ ٪ بر اظهار نظر حسابرس تأثیر مثبت دارد . یعنی با افزایش مدیریت سود ، اظهارنظر مقبول افزایش می یابد .