سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینو پاک گوهر – عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ماندانا میزمحمدعلی – عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمود محمودی – استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرناز فرنام – کارشناسی ارشد مامایی(

چکیده:

با توجه به نرخ فزاینده طلاق و با در نظر گرفتن انبوه جمعیت جوان و در شرف ازدواج ایران، باید برای افزایش پایداری ورضایت زناشویی راهکارهای علمی ارائه گردد. مشاوره قبل از ازدواج یکی از بهترین فرصتها در جهت نیل به این هدف میباشد:روش کار : این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است. بدین منظور از بین زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جهت دریافت گواهی ازدواج، ۳۲ زوج در گروه شاهد و ۳۲ زوج در گروه مورد به طور تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. گروه مورد در سه جلسه یک ساعته که توسط پژوهشگر ارائه میشد شرکت کردند که بر بهداشت جنسی شامل تنظیمخانواده ،بهداشت تناسلی ،بهداشت مقاربت ،جنبههای مختلف مسائل جنسی، وتفاوت های احساسی- روانی زن و مرد تأکید داشت. گروه شاهد، در کلاسهای عادی این مراکز که بر روی مسائل تنظیم خانواده و آزمایشات قبل از ازدواج متمرکز بود، شرکت کردند. به هر دو گروه پرسشنامههایی ارائه شد که میبایست ۶ ماه بعد از مشاوره تکمیل گردد. ابزار گردآوری اطلاعات ۱۰ سوال مشخصات دموگرافیک و ۱۰ سؤال تدوین شده برای بهداشت جنسی بود. تجزیه و تحلیل با کمک نرمافزارSpss انجام میشود. با تجدید نظر در محتوی آموزشی و زمان کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج، میتوان بهداشت جنسی و در کل رضایت زناشویی زوجین را افزایش داد