سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آزاده بیضایی –

چکیده:

چربیهای غیر اشباع سطح لپتین سرم را کم می کند و روغن پسته وحشی غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع می باشد . با توجه به ا ین اثر و تأثیرات متقابل میان لپتین و هورمونهای تیروئیدی، به منظور بررسی اثر مصرف خوراکی روغن پسته وحشی بر میزان لپتین و ارتباط آن با هورمونهای تیروئیدی، ۲۸ قطعه موش صحرایی نر سالم انتخاب و به شکل تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند . گروه اول به عنوان گروه کنترل رژیم غذایی عادی و سایر گروها به میزان ۵ ، ۱۰ و ۲۰ درصد روغن پسته وحشی دریافت کردند . در گروه شاهد که رژ یم غذا یی عاد ی داشتند، تغییرات چندانن بوده است . البته این روند کاهش در گروه تغذیه شده با روغن پسته وحشی ۱۰ درصد هم از لحاظ آماری معنی دار نبوده است . اختلاف بین گروه ها نیز معنی دار بوده که خود نشان دهنده تاثیر افزایش درصد روغن پسته وحشی بر روی روند کاهشی مشاهده شده می باشد . بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که با افزایش درصد میزان روغن پسته
وحشی در جیره غذایی با گذشت ۶۰ روز، کاهش سطح سرمی لپتین صورت می گیرد . ضریب همبستگی پیرسون بین میزان لپتین و هورمون های تیروئیدی در زمان های مختلف خونگیری محاسبه شد . به طور کلی نتایج به دست آمده نشان می دهد که مصرف خوراکی روغن پسته وحشی در کاهش سطح سرمی لپتین نقش داشته و ارتباط لپتین با هورمون های تیروئیدی را متاثر می کند .