سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک صادقیان – سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان
محمد فضیلتی – گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مصرف انواع سوخت در منابع گوناگون یکی از عوامل عمده و مهم در ایجاد آلودگی هوا می باشد با توجه به ترکیب و ماهیت هر سوخت میزان آلاینده ها و نوع آنها می تواند متفاوت باشد، سوختهای فسیلی خصوصاً سوختهای سنگین به مقدار قابل توجهی از انواع آلاینده ها را به هوا منتشر می کنند. این نوع سوختها به مقدار قابل ملاحظه ای در منابع ثابت و متحرک در محفظه احتراق سوزانده شده و از سوخت آنها هیدروکربنهای نسوخته، منواکسیدکربن، دی اکسیدگوگرد، اکسیدهای ازت، دی اکسید کربن و ذرات معلق در سایزهای مختلف ایجاد شده که این ترکیبات از شاخصه های مهم ایجاد آلودگی هوا خصوص در شهرهای پرجمعیت و صنعتی می باشند. با توجه به مصرف قابل ملاحظه و غیرمتعارف انواع سوخت از یک طرف و تولید و ا نتشار ا نواع آلاینده های هوا از طرف دیگر که از هر دو جنبه، کشور را متحمل هزینه های سنگین نموده است. طی سالهای اخیر گرایش به سمت مصرف گاز طبیعی به عنوان سوختی پاک و ارزان بیشتر شده است. اهداف: با توجه به افزایش روزافزون مصرف گا ز طبیعی در ناوگان حمل و نقل عمومی و شخصی و همچنین جایگزینی این سوخت در مراکز بزرگ تولیدی و صنعتی، انتظار می رود بخشی از عوامل و فاکتورهای آلاینده هوا در اتمسفر ک لان شهر اصفهان دستخوش تغییراتی گردد از آنجائیکه گاز طبیعی از سوختهای سبک بوده و در شرایط مناسب در محفظه احتراق تقریباً به طور کامل می سوزد میتواند سهم بسزایی در کاهش آلاینده های مهمی چون گازهای منواکسیدکربن، هیدروکربنها و ذرات معلق داشتهب اشد. نظر به اینکه بخش قابل ملاحظه ای از عوامل آلاینده هوا می تواند گام بزرگی در جهت کاهش این نوع آلاینده باشد. از اهداف اصلی از طرح این مقاله مقایسه نسبی کاهش آلاینده (خصوصاً گاز CO و HC) در منابع آلوده کننده ثابت (واحدهای تولیدی و صنعتی) و متحرک (حمل و نقل و ترافیک) در زمان مصرف گا ز طبیعی و در زمان استفاده از سایر سوختها می باشد. پس از آنب ا توجه به میزان مصرف انواع سوخت می توان درصد کاهش شاخص های آلاینده هوا و سهم هر منبع را در این روند کاهشی مشخص نمود. روش تحقیق: برای انجام مقایسه مذکور نیاز به نموداری از گازهای آلاینده منتشره از منابع مذکور در زمانهای مختلف و سوختهای متفاوت می باشد. برای نمونه برداری از گازهای خروجی اگزوز از سنسورهای الکتروشیمیایی و یا اسپکتوفتومتری IR و در نمونه برداری از گازهای خروجی دودکش کارخانجات از سنسورهای الکتروشیمیایی استفاده می گردد. پس از انجام نمونه برداری از گازهای ناشی از احتراق (در حالت مصرف گاز طبیعی و یا سایر سوختهای سنگین) میزان کا هش یا افزایش غلظت آلاینده در حالتهای مختلف مقایسه و با توجه به میزان مصرف می توان محاسبات مربوطه می توان سهم منابع را در کا هش یا افزایش آلاینده ها مشخصنمود. یافته های پژوهشی: کاهش آلاینده های ناشی از احتراق در هنگام مصرف گاز طبیعی محرز می باشد و این موضوع از لحاظ تئوریک نیز مشخص شده است ولیکن از حیث نمونه برداری، محاسبه دقیق میزان مصرف و ارتباط آنب ا ایجاد آلاینده های بطور عملی می تواند در خور اهمیت باشد. نتیجه گیری: رسیدن به آمار و ارقام تقریبی مصرف انواع سوخت، میزان آلاینده های منتشره از سوختن آنها و کمک به برنامه ریزی های مدیریتی کاهش آلودگی هوا از نتایج این تحقیق است. چرا که مصرف انواع سوخت در موقعیتهای مختلف مکانی و زمانی می تواند تأثیرات خاص خ ود را بر روی سلامت و محیط زیست بگذارد و علاوه بر آن سوختهای مختلف با انتشار عوامل مختلف آلودگی می توانند به عنوان آلاینده اولیه یا ثانویه در نظر گرفته شوند که این موضوع می تواند در تأثیر وواکنشهای آلاینده ها بر روی یکدیگر مؤثر باشد و باعث ایجاد و تشکیل آلاینده های دیگر را منجر شود که بررسی آنها نیز می تواند از لحاظ زیست محیطی حائز اهمیت باشد.