سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
سیدحسن نبوی – دکتری فیزیک دانشگاه تربیت مدرس و مدیرعامل مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران
علیرضا ثابتی فرد – کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت و مدیر بازرگانی مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران
داود غیاثوند – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علوم و تحقیقات اصفهان و کارشناس مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران
شادی قریشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

چکیده:
به طور قطع یکی از دلایل اصلی پیشرفت سریع توسعه فناوری در کشورهای توسعه یافته صنعتی توجه به فرایند تجاری سازی نتایج پژوهش های داخلی آن کشور بوده است و می توان نتیجه گرفت اساس فرایند تجاری سازی، مشارکت بخش پژوهشی و صنعت در تبدیل نتایج پژوهش ها به نوآوری و محصول جدید است. امروز کمبود منابع، لزوم بهره مندی از منابع، سرمایه گذاری های انجام شده در تحقیقات و نیز رقابتی شدن و جهانی شدن بازارها ضرورت پیوند و همسویی تحقیقات با هدف های اقتصادی و تجاری سازی یافته های پژوهشی را دو چندان می ند. در این پژوهش سعی بر آن است که تأثیر منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاری سازی محصول جدید به ویژه عواملی مثل طراحی غالب، افزایش ناهمگونی بازار و آثار جانبی شبکه در مرکز علوم و فنون لیزر ایران به عنوان فرضیه های پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گیرد. این پزوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد که در آن برای جمع آوری اطلاعات م ربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های لازم جهت تأئید یا رد فرضیه های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوا و سازه و برای بررسی پایه ایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایه ایی آن ۰/۸۴ به دست آمد. جامعه آ»اری پژوهش، کلیه کارشناسان مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران به تعداد ۲۰۰ نفر می باشد و از شیوه نمونه گیری ساده استفاده شده است. روش های آمار استنباطی م ورد استفاده در این تحقیق، «آزمون رگرسیون خطی دو متغیره» و »مدل سازی معادلات ساختاری» می باشد. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که «طراحی غالب»، «نگرش کسب تکنولوژی» و «افزایش ناهمگونی بازار» تأثیر معنی داری بر روی تجاری سازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران دارند، این در حالی است که «منابع شرکت» و «آثار جنبی شبکه» تأثیر معنی داری بر روی تجاری سازی محصول جدید در مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران نداشته اند.