سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیدعلی پایتختی اسکویی – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز، ایران
لاله طبقچی اکبری – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز، ایران

چکیده:
با عنایت به نقش غیر قابل انکار فضای کسب و کار در افزایش انگیزه های سرمایه گذاری و ایجاد فعالیت های مولد اقتصادی، این مقاله به بررسی تأثیر برخی از مولفه های شاخص فضای کسب و کار تعداد پرداخت های مالیاتی، نرخ کلی مالیات، تعداد اسناد لازم برایصادرات، زمان مورد نیاز برای صادرات، تعداد اسناد لازم برای واردات و زمان مورد نیاز برای واردات بر میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی ۷کشور منتخب درحال توسعه با لحاظ ایران طی دوره زمانی ۶۰۰۲ تا ۶۰۰۲ می پردازد. جهت برآورد اثرات متغیرها از تکنیک هم انباشتگی استفاده شده است. توجه به نتایج حاصل از برآورد صورت گرفته، تمامی متغیرهای موردDOLS پانلی با رهیافت حداقل مربعات معمولی پویا بررسی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشند.