سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
روزبه عباس زاده – عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مینا رستم زا – عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
راضیه سادات گلستانی هاشمی – دانشجوی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
هما سادات مسعودیان – دانشجوی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:
چمن ها هنگام رشد و جوانه زنی دارای نیاز آبی بالایی بوده و لازم است به صورت یکنواخت آبیاری شوند. در صورت بهبود شرایط رشد و افزایش سرعت جوانه زنی می توان در مصرف آب نیز صرفه جویی نمود. استفاده از مغناطیس، امواج مخابراتی،الکتریسیته ساکن، جریان الکتریکی مستقیم و متناوب، امواج صوتی و غیره در حالات خاصی بر رشد بعضی از گیاهان اثر میگذارد. به منظور بررسی تأثیر شدت و مدت زمانهای مختلف میدان مغناطیسی بر خصوصیات جوانه زنی بذر چمن ، (Festuca arandinacea)، میدان مغناطیسی متناوب با شدت های ۰/۵ و ۵ میلی تسلا در دو زمان ۵ و ۵۰ دقیقه و میدان ایستا با شدت ۵۰ میلی تسلا و زمان ۱۵۰ دقیقه به نمونه ها اعمال شدند. در این آزمایش اثر میدان مغناطیسی و الکترو مغناطیس بر درصد جوانه زنی بذر چمن، سرعت و میانگین زمان جوانه زنی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد هیچ اختلاف معنی داری بین تیمارها، در مورد درصد جوانه زنی و میانگین زمان جوانه زنی وجود نداشت. اگرچه اختلاف معنی داری بین سرعت جوانه زنی تیمارها مشاهده شد، اما آزمون دانکن نشان داد سرعت جوانه زنی هیچ کدام از تیمارهای مغناطیسی نسبت به شاهد بهتر نبود.