سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهلا پازکی فرد – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، گروه رنگ و روک شهای سطح ، تهران
مجتبی میرعابدینی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ، گروه رنگ و روک شهای سطح ، تهران
علی کیامنش – بخش تحقیق و توسعه پودری شرکت رنگسازی پارس الوان (هاویلوکس)

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از مواد جاذب ماوراء بنفش (UVa) پایدارکنند ههای نوری آمینی حفاظتشده(HALS) و نانو تیتا نها و ،طراحی آزمون به دو روش One Factor At A Time و تاگوچیپودرهای پوششی با فرمولاسیو نهای مختلف تهیه گردید. پودرهای تهیه شده پس از اعمال به روش الکتروستاتیک بر روی صفحات آهنی آماد هسازی شده، در دمایºC ١٨٠ به مدت ١٥ دقیقه پخت شدند. سپس صفحات پوشش داده شده بر اساس استاندارد ۴۵۸۷ASTM D در دستگاه QUVدر شرایط جویتسریع شده قرار داده شد و در زما نهای معین با انجام آزمو نهای براقی تسنجی و رن گسنجی وتعیین میزان اختلاف رنگ،(ΔE)مقاومت جوی پوش شها بررسی گردید.بر اساس آنالیز واریانس داد ههای حاصله مشخص گردید که با ضریب اطمینان ٩٠ % استفاده از مواد جاذبUVدر ترکیب با نانوتیتا نها مقاومت جوی این نوع پوش شها بهبود م ییابد.مقایسه رنگ سنجی نمون ههای قرار داده شده در شرایط جوی طبیعی و شرایط جوی تسریع شده نیز نشان داد که هر ۱۰۰ دقیقه شرایط جوی تسریع شده تقریبا معادل یک روز شرایط جوی طبیعی هوای تهران در شش ماهه اول سال خواهد بود.