سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین رحمت سمیعی – گروه مطالعات سیستم، پژوهشگاه نیرو
نیکی مسلمی – گروه مطالعات سیستم، پژوهشگاه نیرو
همایون برهمندپور – گروه مطالعات سیستم، پژوهشگاه نیرو
حبیب اله رؤفی – گروه مطالعات سیستم، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

مطالعات تحلیلی پخش بار توزیع یکی از مهم ترین ابزار بهرهبرداری مناسب از شبکههای توزیع و برنامه ریزی توسعهی توزیع است. پخش بار توزیع به دلیل ساختار شعاعی شبکه ی توزیع، نسبت R/X بالای فیدرها، عدم تقارن قابل توجه بارها و وجود سیم روشنایی و نول در شبکه ی توزیع تفاوت های عمدهای با پخش بار انتقال دارد. برنامههای پخش بار موجود دارای نقایصی هستند که از جمله می توان به عدم مدل سازی مناسب اثر جریان زمین در فیدرها اشاره نمود. در این مقاله، ضمن شرح و پیاده سازی دو روش مدل سازی اثر جریان زمین در فیدرهای شبکه های توزیع، تأثیر این مدل سازیها و تفاوت آنها در نتایج پخش بار یک شبکه ی نمونه به کمک شبیه سازی MATLAB نشان داده شده است . تفاوت ناشی از نحو ه ی مدل سازی اثر جریان زمین روی تفاوت ولتاژ فازهای مختلف یک شینه نیز در نتایج ولتاژها، جریان ها و تلفات شبکه به خوبی دیده می شود. نتایج نشان می دهد که درصورت نیاز به پخش بار دقیق باید از مدل دقیق اثر جریان زمین استفاده شود.