سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کیانوش بارانی بیرانوند – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی- دانشکده فنی مهندسی دان
سیدمحمدجواد کلینی – استادیار گروه فرآوری مواد معدنی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت
کوروش بهروزی – سرپرست فنی شرکت مهندسی کانی فراوران تهران

چکیده:

سلول فلوتاسیون ستونی یک ماشین فلوتاسیون است که در اکثر معادن آمریکا, کانادا, آفریقا و استرالیا جایگزین سلولهای مکانیکی معمولی شده است. در این تحقیق تاثیر افزایش نرخ هوادهی بر
روی عملکرد هیدرودینامیکی و متالورژیکی سلول فلوتاسیون ستونی آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشهای با سلولی از جنس پی وی سی شفاف و به قطر و ارتفاع بترتیب ۷/۴ و ١٥٣ سانتیمتر و با نمونه هماتیت از محل خوراک سلولهای رافر مدار فلوتاسیون معمولی هماتیت کارخانه فرآوری چادرملو نشان م یدهد که با افزایش نرخ هوادهی از مقدار ١ لیتر بر دقیقه (۰/۱ سانتیمتر بر ثانیه) تا ۲/۷ لیتر بر دقیقه (۰/۲۶ سانتیمتر بر ثانیه), ماندگی هوا در ناحیه جمع آوری ابتدا افزایش م ییابد (ناحیه جریان حبابی). اما در مقادیر بالاتراز ۲/۷افزایش نم ییابد و ماندگی گاز در جا رخ م یدهد (ناحیه جریان آشفته). با افزایش نرخ هوادهی, نرخ بایاس در ناحیه جریان حبابی کاهش و در ناحیه جریان آشفته افزایش می یابد اما ارتفاع ناحیه کف و زمان ماند میانگین در هر دو ناحیه بترتیب افزایش و کاهش م ییابند. در ناحیه جریان حبابی با افزایش نرخ هوادهی بازیابی در محصول سرریز (کف) افزایش و در ت هریز کاهش م ییابد اما در ناحیه جریان آشفته با افزایش نرخ هوادهی بازیابی در محصول سرریز کاهش و در محصول تهریز افزایش مییابد.