سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نعمت اله اکبری – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق سعی شده ازدیدگاه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ، تأثیر عوامل وامکانات آموزشی در نظام آموزشی متوسطه بر تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی شناسایی گردد، جامعه آماری، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسری ۸۳-۸۲ در شهر اصفهان بوده که بدین منظور ۴۳۱ پرسشنامه از بین آنها تکمیل شد ه است . پرسشنامه مذکور حاوی ۲۳ سؤ ال بوده که ۴ سوال آن مربوط به نظام آموزشی است.