سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عسگر علیزاده – کارشناس ارشد دفتر فنی مرتع، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری
فاطمه مهدوی – کارشناس دفتر فنی مرتع، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

چکیده:

نوسانات بارندگی سالیانه از خصوصیات اصلی مناطق بیابانی و خشک است. تأثیر این نوسانات بر میزان تولید وظرفیت مراتع باید مدنظر مدیران و برنامه ریزان منابع طبیعی کشور قرار گیرد. واقعیت این است که گیاهان یکساله جمعیت قابل توجهی را در ترکیب گیاهی مناطق خشک و بیابانی به خود اختصاص می دهند. این گیاهان شدیداً تابع نزولات جوی از نظر میزان وزمان پراکنش هستند. بررسی میزان تولید و بارندگی یازده سال گذشته نشان می دهد، در حداکثر بارندگی، تولید و ظرفیت مرتع تا ۳ برابر نسبت به سالهای میانگین بارندگی و همچنین در حداقل بارندگی، تولید و ظرفیت مرتع تا یک سوم میزان آن در سال های میانگین بارندگی نوسان داشته است. همچنین نوسانات بارندگی در مناطق بیابانی بر روی وضعیت گیاهان مرتع اثر مستقیم خواهد داشت. روش مناسب تعیین وضعیت در این مناطق، روش چهار فاکتروی است و حداقل دو عامل از چهار عامل دقیقاً تابع نزولات جوی است و کاهش با افزایش بارندگی سالیانه بر روی این دو عامل، یعنی میزان تاج پوشش و بنیه و شادابی گیاهان اثر مستقیم داشته و بستگی به اینکه در جه سالی تعیین وضعیت مرتع انجام شده باشد. نتیجه متفاوتی خواهد داشت.