سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی فیض پور – بخش مهندسی مواد، دانشکدة مهندسی دانشگاه شیراز
فرهاد گلستانی فرد – دانشکدة مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
رحیم نقی زاده – دانشکدة مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز تحقیق
محمدعلی فیض پور – دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه با افزایش تقاضا برای دستیابی به فولادهایی با کیفیت بالاتر، تکنولوژی تصفیه ی ثانویه ی فولا د نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است . در صنایع فولادسازی جدید، با پیشرفت سریع ریخته گری پیوسته و فرآیند متالورژی ثانویه، پاتیل ها به عنوان یکی از تجهیزات متالورژیکی مهم در تهیه ی فولادهای مرغوب نقش مهمی بر عهده گرفته اند . از دهه ی -۱۹۸۰ که تولید آزمایشی آجرهای دیرگداز آلومینامنیزیا گرافیت با نصب آنها در پاتیل ها آغاز شد . تاکنون، در جهت بهبود کیفیت این آجرها تلاش های فراوانی صورت گرفته است . مهمترین ویژگی این آجرها، انبساط مثبت و پایدار باقی مانده ناشی از تشکیل تدریجی اسپینل درجا در سیکل های کاری پاتیل می باشد که سبب بسته شدن درز مابین آجرها و کاهش نفوذ مذاب به درون آنها می گردد . در این تحقیق، سعی شده است تا تاثیر همزمان نوع آلومینا، درصد پاد اکسیدان و دمای پخت بر ۱ PLC این نوع آجرها مورد بررسی قرار گیرد . به این منظور از درصدهای مختلفی از آلومینای ذوب ی قهوه ا ی، بوکس یت – فرمولاسیون و دمای پخت هر یک از نمونه ها مطابق روش ۱۳ کلسینه شده و پاداکسیدان آلومینیوم برای تعیین Box Behnken استفاده گردید . همچنین بر اساس آنالیز شیمیایی مواد اولیه ی مصرفی، تشکیل اسپینل استوکیومتریک در فرمولاسیون تمامی نمونه ها مد نظر قرار گرفته و دانه بندی نیز طوری انتخاب شده است ) ) DMax = 0.6 mm که امکان بررسی فاز زمینه به خوبی فراهم گردد . نمونه ها در سه دمای ۱۲۰۰ ، ۱۳۵۰ و ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد در بستر ککی به مدت چهار ساعت پخت گردیدند . در ادامه با انجام یک سری محاسبات آماری بر روی داده های به دست آمده از تحقیق، مدلی برای پیش بینی مقدار PLC ترکیباتی که هیچ گونه آزمایشی در آنها صورت نگرفته ارائه شده است . بررسی های بیشتر نشان می دهد که این مدل به خوبی می تواند رفتار PLC نمونه ها را در تمامی نقاط پیش بینی کند . در پایان نیز رفتار PLC نمونه ها با توجه ب ه بررسی های فازی صورت گرفته از برخی از آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایجنشان می دهد که درصد فاز اسپینل تشکیل شده با جایگزینی آلومینای ذوبی قهوه ای به جای بوکسیت کلسینه شده و با افزایش درصد پاد اکسیدان آلومینیوم در فرمولاسیون نمونه ها، عموما کا هش می یابد . همچنین درصد تغییر طول نمونه ها با مقدار فاز اسپینل تشکیل شده در آنها ارتباط مستقیم دارد .