سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین فتحی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
وجیه السادات مرتضوی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مریم حوری زاد – دندانپزشک، متخصص ترمیمی و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

هدف از این پژوهش مقایسۀ مقاومت بـه شکـست در دنـدان هـای درمـان ریـشه شـده ضـعیف ثنایـا ی فـک بـالا، بازسازی شده با سه روش پست و کور بود . پنجاه دندان ثنایای فک بالای سالم انتخاب و به طور تـصادفی بـه پـنج گروه ده تایی تقسیم شدند . تمام نمونه ها به جز دندان های گروه کنترل مثبت، پس از درمان ریشه به منظور تقلیـد دیوارههای نازک در دنـدان هـای ضـعیف، آمـاد ه شـدند . دنـدان هـای گـروه اول بـه روش پـست و کـور فـایبر کامپوزیت لامینیت و گروه دوم بـه روش فـایبر کامپوزیـت لامینیـت همـراه بـا پـست فلـزی کوچـک ( پاراپـست ) متناسب با فضای کانال بازسازی شدند . دندان های تضعیف شده گـروه چهـارم بـدون بازسـازی درون ریـشه، بـه عنوان گروه کنترل من فی در نظر گرفته شدند . پس از ترمیم حفـره دسترسـی بـه وسـیلۀ کامپوزیـت لایـتیـور و اعمال سیکلهای حرارتی، نیرو توسط دستگاه آزمون چند کاره با زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور طولی دندان هـا در سطح پالاتال اعمال شد و میانگین مقاومت به شکست گروه ها محاسبهگردید . بررسی آمار ی نتـایج بـر اسـاس تجزیه واریانس یک طرفه ANOVA و آزمون دانکن و مربع کای انجام شد . پس از گروه کنترل منفی، گروه اول پایین ترین مقاومت به شکست را نشان داد . میانگین مقاومت به شکست در گروه سوم و دوم به طور معنی داری از گروه اول بیشتر بود . کاربرد فایبر کامپوزیت لام ینیت همراه با پـست فلـزی کوچـک، باعـث افـزایش مقاومـت بـه
شکست شد و همچنین از لحاظ زیبایی نیز مطلوب بود . پست فلزی پیش ساخته ( پارا پست ) اگـر چـه مقاومـت بـه شکست بیشتری نشان داد، ولی فراوانی بیشتر شکستگی ریشه در آن، عامل منفی در کاربرد آن محسوب می شود . هر چند میانگین مقاومت به شکست سیستم پست و کور فایبر کامپوزیت لامینیت پایین بود ولی با توجه به توانایی آن در تقویت ساختمان دندان و الگوی شکست مناسب و تأمین زیبـایی مـی تـوان کـاربرد آن را در مـواردی کـه نیروهای زیادی به دندان وارد نمی شود توصیه نمود .