سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حنیف صدیق نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
علیرضا جلیلیان – استادیار دانشکدۀ برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نرم افزار ATP عملکرد شبکۀ توزیع در هنگام وقوع خطا مورد بررسی قرار می گیرد این شبیه سازی شامل مدل کردن شبکۀ توزیع و در نظر گرفتن ماهیت تصادفی وقوع خطا مورد بررسی قرار می گیرد این شبیه سازی شامل مدل کردن شبکۀ توزیع و در نظر گرفتن ماهیت تصادفی وقوع خطا دران می باشد. دراین تحقیق، خطا با به کارگیری روش مونت کارلو بطورتصادفی در شبکه ایجاد می شود و تاثیر آن برمشترکین مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان سه روش حفاظتی دراین مقاله مطرح و تاثیر هرکدام از آنها برمشخصۀ کاهش ولتاژ شبکه از طریق مقایسه با منحنی های ICTT مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده بخوبی تاثیر ادوات حفاظتی و نحوۀ هماهنگی آنها بر مشخصۀ کاهش ولتاژ شبکۀ توزیع را نشان می دهد.