سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی پورآباده ئی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانش
آبراهیم امیری تکلدانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
عبدالمجید لیاقت – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

روند رو به رشد آلودگی هوا و آبهای سطحی در سراسر جهان علی الخصوص کشورهای در حال توسعه، نیاز به استفاده از فرایند اختلاط و رقیق سازی آلودگی را دوچندان کرده است.هم اکنون استفاده از فرایند پخشیدگی و تقویت خودپالایی رودخانه ها در اغلب کشورها مورد توجه قرار گرفته است سرازیر شدن انواع پسآب های کشاورزی و صنعتی به داخل آبراهه ها به منظور اکسید شدن و حذف مواد آلی به یک عمل مرسوم و متداول تبدیل شده است. به منظور کنترل آلودگی در جریانهای روباز، رهاسازی آلاینده ها باید به صورت منطقی و تنظیم شده انجام گیرد.این مطلب نیازمند اطلاع از میزان توانایی حمل، پخش و پاک سازی آلودگی توسط جریان آب در طول مشخصی از مسیر خود می باشد. در این راستا استفاده از پدیده پخش ناشی از آشفتگیTurbulence Diffusion ونیز اختلاط عرضی جریانTransverse Mixingدو عامل موثر در رقیق سازی آلودگی های نقطه ای در مجاری روباز هستند. در این تحقیق با استفاده از یک کانال مستطیلی و رهاسازی ماده ردیآب به صورت پیوسته و پایدار (Steady State) از یک منبع نقطه ای با بار آبی ثآبت، اقدام به اندازه گیری غلظت در مقاطع مختلف و با فواصل معین از منبع آلودگی شد. ضریب اختلاط عرضی جریان با استفاده از روش تبادل ممان محاسبه شده و توسط پارامترهای عمق و سرعت برشی بی بعد گردید. تاثیر تغییر در پارامترهای جریان از جمله نسبت عرض به عمق و جریانهای ثانویه بر ضریب پخش عرضی نیز در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً ضریب پخش اختلاط عرضی بدست آمده با نتایج دیگر محققین مورد مقایسه قرار گرفت و تحلیل گردید.