سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

توحید اخلاقی – استادیار گروه مهندسی خاک وپی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
نگار صالحی علمداری – کارشناس ارشد خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

کاربرد وسیع دیوارهای حائل خاک مسلح در سالهای اخیر در ایران و نیز قرارگیری کشورمان در منطقه لرزه خیز دنیا، مطالعه و درک رفتار دینامیکی این قبیل سازه های خاکی در برابر بارهای وارده را بیش از پیش ضروری می سازد. در این مقاله با استفاده از مدل سازی عددی به کمک نرم افزار تفاضل محدود به مطالعه رفتار دیوار حائل خاک مسلح تحت اثر بارهای دینامیکی پرداخته شده و تأثیر پارامترهای مکانیکی خاک و مشخصه های بارگذاری دینامیکی بر پاسخ دیوار حائل خاک مسلح مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل نشان می دهند که افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک مسلح منجر به کاهش جابجایی دیوار و مقدار نیروی کششی ایجاد شده در مسلح کننده ها می شود. همچنین اختلاف بین فرکانس بارگذاری و فرکانس طبیعی مدل، مهمترین عامل در نحوه پاسخ دیوار به بارگذاری لرزه ای است. بعلاوه با افزایش دامنه شتاب بارگذاری، تغییر مکان دیوار و مقدار نیروی کششی ایجاد شده در عناصر تسلیح افزایش پیدا می کنند.