سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین مکی – د انشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایرا
شهرام خیراندیش – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود گودرزی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی صفرخانیان – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی نقطه ای (Friction stir spot welding) یکی از روشهای جوشکاری حالت جامد و یکی از زیرشاخه های جوشکاری اصطکاکی اختلاطی(Friction stir spot welding)است. اتفاقی که در این تحقیق افتاده است جایگزینی این روش با روش جوشکاری مقاومتی نقطه ای(Resistant spot welding) برای آلیاژ عملیات حرارتی پذیر و غیر قابل جوشکاری آلومینیوم ۲۰۲۴-T3 است، زیرا جوشکاری مقاومتی نقطهای یک نوع جوشکاری ذوبی است و باعث افت خواص مکانیکی این آلیاژ میشود. در این تحقیق پارامتر مهم سرعت دورانی ابزار تغییر داده شد و هندسه وریزساختار منطقه ی اختلاط در سرعتهای دورانی متفاوت با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد. همچنین با ریزسختی سنجی از مقطع نمونهها، پروفیل سختی مناطق اطراف جوش بدست آمد که مشاهده شد با افزایش سرعت دورانی ابزار، سختی منطقهی اختلاط و عرض منطقهی اختلاط کاهش مییابد. با تطبیق نتایج سختی مناطق اطراف جوش با نتایج حاصل از مشاهدات متالوگرافی، ملاحظه گردید که عرض منطقهی اختلاط در سرعتهای دورانی ابزارمتفاوت و میزان افت سختی در منطقهی اختلاط ارتباط تنگاتنگی وجود دارد